Ds 2004:50 Internationell rättslig hjälp i brottmål
� Tillträde till 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater m.m.
   
 
Titel:Ds 2004:50 Internationell rättslig hjälp i brottmål � Tillträde till 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater m.m.
Anmärkning:Se prop. 2004/05:144.
Utgivningsår:2004
Omfång:356 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222469
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:50
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag om att Sverige skall tillträda 2000 års EU-konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU:s medlemsstater, tilläggsprotokollet och avtalet mellan EU och Island och Norge. För att Sverige skall kunna leva upp till konventionen föreslås ändringar i lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål. Det handlar bl.a. om tekniskt bistånd med hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning samt tillstånd till gränsöverskridande hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning.
Dessutom föreslås vissa ändringar i lagen om elektroniska kommunikationer.
 
  © 2017 Jure AB