SOU 2004:136 Skäligt pris på fjärrvärme
   
 
Titel:SOU 2004:136 Skäligt pris på fjärrvärme
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2003:115 samt slutbetänkande SOU 2005:33. Se även SOU 2005:63.
Utgivningsår:2004
Omfång:365 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222930
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Fjärrvärmeutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:136
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att bl.a. belysa fjärrvärmens konkurrenssituation och ge förslag på åtgärder för att skydda konsumenten mot oskälig prissättning på fjärrvärme.

Bland förslagen återfinns följande:
– Ökad möjlighet för bl.a. kunder att få insyn i bolagets ekonomi och verksamhet genom krav på ekonomisk särredovisning av fjärrvärme- och fjärrkyleverksamheten.
– Nyckeltal i verksamheten skall redovisas.
– Avtalsvillkor för fjärrvärme skall utarbetas av berörda myndigheter.
– Fjärrvärmekund skall få lagfäst rätt att förhandla om pris m.m.
– En Fjärrvärmenämnd skall inrättas för att ge rekommendationer om hur en tvist bör lösas. Nämnden skall även kunna pröva om priset på fjärrvärme är oskäligt och vid behov utfärda en rekommendation till parterna.
- Vidare föreslås en kriminalisering av stöld av fjärrvärme och fjärrkyla.
 
  © 2017 Jure AB