Ds 2005:21 Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet
   
 
Titel:Ds 2005:21 Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:177.
Utgivningsår:2005
Omfång:277 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223775
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:21
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 208 SEK exkl. moms

 

I promemorian ges förslag om en ny lag som gör det möjligt att använda tvångsmedel för att förebygga eller förhindra särskilt allvarlig brottslighet som hotar viktiga samhällsvärden. De tvångsmedel som skall kunna användas är hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning, postkontroll och husrannsakan. Även förslag som gör det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att bl.a. kunna ta med sig föremål som hittas vid en husrannsakan för undersökning utan att föremålen tas i beslag.
 
  © 2017 Jure AB