Menneskerettigheter i straffeprosessen
   
 
Författare:Jebens Sverre Erik
Titel:Menneskerettigheter i straffeprosessen
Utgivningsår:2004
Omfång:686 sid.
Förlag:Cappelen
ISBN:8202239974
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Internationell rätt , Straffrätt

Pris: 988 SEK exkl. moms

 

Temaet i boken er betydningen av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) i norsk straffeprosess. Internasjonale menneskerettigheter har de senere årene fått stadig større betydning i norsk straffeprosess så vel som internasjonalt. Dette illustreres av en økende mengde saker både for Høyesterett og for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Boken består av tre deler. I del I behandles grunnleggende spørsmål, blant annet gis det en oversikt over det internasjonale menneskerettsvernet, prinsippene ved tolking av konvensjonene og en redegjørelse for konvensjonenes betydning i norsk rett. Del II og III er bokens hoveddeler og omhandler henholdsvis pågripelse og varetektsfengsling og rettergangen i straffesaker. I hvert kapittel er det først redegjort for rettighetene i konvensjonene og deretter for de nasjonale bestemmelsene. Forfatteren holder gjennom hele boken fast ved hovedformålene med menneskerettsbestemmelsene og de grunnleggende prinsippene bestemmelsene hviler på, og viser hvordan disse gir seg utslag i praksis. En rekke avgjørelser av EMD og Høyesterett er referert nokså utførlig for å gjøre problemstillingene og drøftelsene klare og fremstillingen mest mulig levende.
 
  © 2017 Jure AB