Ds 2005:25 Förhandsavgörande från EG-domstolen
   
 
Titel:Ds 2005:25 Förhandsavgörande från EG-domstolen
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:157.
Utgivningsår:2005
Omfång:70 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223902
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:25
Ämnesord:Processrätt , EU-rätt

Pris: 146 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas frågan om hur skyldigheten att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen) bör hanteras i svensk processrätt. Det sker mot bakgrund av att Europeiska gemenskapernas kommission (kommissionen) har inlett ett överträdelseärende och ifrågasatt om Sverige uppfyller sina skyldigheter enligt artikel 234 tredje stycket i EG-fördraget.
 
  © 2017 Jure AB