Ds 2005:43 Genomförande av direktivet och rambeslut om åtgärder mot förorening från fartyg
   
 
Titel:Ds 2005:43 Genomförande av direktivet och rambeslut om åtgärder mot förorening från fartyg
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:209.
Utgivningsår:2005
Omfång:111 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224437
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:43
Ämnesord:Miljörätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 156 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås bl.a. att den svenska domsrätten utvidgas så att svensk domstol skall kunna döma till ansvar för ett olagligt utsläpp som har begåtts på ett utländskt fartyg på det fria havet. Vidare föreslås en möjlighet att döma till ansvar för anstiftan och medhjälp till utsläppsbrott, även i de fall där fängelse inte ingår i straffskalan.
 
  © 2017 Jure AB