Skattetillägg och skattebrott
   
 
Författare:Almgren Karin , Leidhammar Börje
Titel:Skattetillägg och skattebrott
Anmärkning:Denna bok ersätter boken Skattebrotten, år 1994, av Hans Thornstedt, Gunnar Rabe och Erik Eklund.
Utgivningsår:2006
Omfång:242 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139010783
Ämnesord:Skatterätt , Straffrätt

SLUT på förlag

 

Reglerna om skattetillägg har varit föremål för genomgripande förändringar, som tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering. Även skattebrottslagen har reformerats under senare tid. Sanktionssystemet inom skatterätten syftar till att skattskyldiga skall medverka i skatteförfarandet så att en korrekt beskattning kan ske. I denna bok ges en koncentrerad framställning av innehållet i reglerna om särskilda avgifter (skattetillägg och förseningsavgift) enligt taxeringslagen och skattebetalningslagen samt skattebrott enligt skattebrottslagen. Bland annat behandlas det centrala rekvisitet oriktig uppgift, befrielsegrunder, de olika brottstyperna och frivillig rättelse. Boken är skriven för praktiskt verksamma jurister och andra som kommer i kontakt med skatteprocessen och skattebrottsprocessen. Boken är också skriven för undervisningsändamål vid högskolor och universitet. Boken ersätter tidigare utgåvor av Thornstedt m.fl. i samma ämnen.
 
  © 2017 Jure AB