Barnet som subjekt och aktör
   
 
Författare:Mattsson Titti
Titel:Barnet som subjekt och aktör
Utgivningsår:2006
Omfång:242 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176786307
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 354 SEK exkl. moms

 

Vad är barnets bästa vid en familjehemsplacering? Vilken roll har barnet vid beslut som fattas i samband med placeringen? I boken utreds fosterbarnets rättsliga ställning inför, under och vid upphörandet av en placering. Här behandlas regelverket rörande placeringar såväl med stöd av socialtjänstlagen (SoL) som med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Författaren diskuterar även mer principiella frågor rörande barnets bästa vid myndighetskontakt, och föreslår ett aktörsperspektiv i arbetet med barn.

Boken ger studenter, yrkesverksamma och andra intresserade en god bild av det rättsliga ramverket vid familjehemsplaceringar av barn och hur synen på barn som subjekt och aktör är en del av detta ramverk.
 
  © 2017 Jure AB