EG-domstolens domar om offentlig upphandling
   
 
Författare:Sundstrand Andrea
Titel:EG-domstolens domar om offentlig upphandling
Utgivningsår:2006
Omfång:418 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139107434
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:EU-rätt , Marknadsrätt

Pris: 807 SEK exkl. moms

 

Det svenska regelverket om offentlig upphandling baseras till övervägande del på EG-direktiv och förordningar. EG-domstolen är den yttresta uttolkaren av de EG-rättsliga bestämmelserna och dess avgöranden är tvingande för nationella myndigheter och domstolar inom EU.

Boken innehåller 127 domar som domstolen meddelat fram till december 2005. Varje dom redovisas i ett referat som anger bakgrund, domskäl och domslut och lyfter fram de viktigaste juridiska frågorna.

Under år 2004 antog Europaparlamentet och rådet två nya EG-direktiv om offentlig upphandling vilka kommer att införlivas i svensk rätt under år 2007. Ett fletal av de nya direktivens artiklar baseras på tidigare domar om offentlig upphandling från EG-domstolen och utgör därmed en kodifiering av gällande rätt.

Boken vänder sig främst till upphandlande myndigheter och enheter, leverantörer, domstolar, advokater och andra rådgivare samt till högskolor och universitet.
 
  © 2017 Jure AB