Förmyndare, förvaltare och gode män
   
 
Författare:Walin Gösta
Titel:Förmyndare, förvaltare och gode män
Utgivningsår:1996
Omfång:149 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:913900015X
Ämnesord:Familjerätt

SLUT på förlag

 

I denna bok redogörs kort för vad som gäller för vårdnaden om barn och underhållsskyldighet. Därefter skildras den ordning som gäller i fråga om föräldrars förvaltning av barnens tillgångar, förutsättningar för godmanskap eller förvaltarskap, dödsboförvaltning, bodelning och arvsskifte. Vidare orienteras om vissa formella krav, skyldigheter för utomstående och överförmyndarnas befogenheter. Slutlligen redogörs för olika förpliktelser som ålagts utomstående i underårigas och andra enskildas intresse samt tillämpningsföreskrifter.
 
  © 2017 Jure AB