Reglering av banker
   
 
Författare:Sjöberg Gustaf
Titel:Reglering av banker
Utgivningsår:2018
Omfång:527 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237452
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 718 SEK exkl. moms

 

Frågan om bankers reglering är ständigt återkommande, såväl inom akademin som bland politiker och allmänhet. Den här boken behandlar på djupet frågan om bankers reglering. Det är ett arbete i rättsvetenskap men perspektivet är i stora delar samhällsekonomiskt. Om man så vill kan arbetet betecknas som grundforskning eftersom det tar sin början i en ekonomisk analys av de finansiella funktioner som banker fullgör, vilken sedan utgör basen för en analys av regleringsbehovet. Analysen mynnar ut i ganska konkreta rekommendationer om lagstiftningens inriktning och utformning. Arbetet sträcker sig från de mest grundläggande ekonomiska resonemangen om banker fram till strax innan konkret regelutformning tar vid. Det är alltså inte en framställning om gällande rätt. Vid den normativa analysen av olika regleringslösningar vävs rättsvetenskapliga aspekter in i framställningen; rättssäkerhetsaspekter får en förhållandevis framskjuten roll och teorier om regelutformning beaktas.

Förutom ett omfattande metodkapitel är arbetet uppbyggt av tre avdelningar vilka också speglar de övergripande forskningsfrågor som behandlas, nämligen följande:

- Vad är en bank?
- Varför behöver banker regleras?
- Hur bör banker regleras?

Gustaf Sjöberg är professor i civilrätt vid Stockholms universitet och forskare vid Stockholm Centre for Commercial Law. Hans forskning är inriktad mot finansiell reglering och aktiebolagsrätt samt grundläggande rättigheter.
 
  © 2017 Jure AB