Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare
   
 
Författare:Bernitz Ulf
Titel:Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare
Utgivningsår:1993
Omfång:283 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138501163
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 151
Ämnesord:Marknadsrätt

SLUT på förlag

 

Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare har länge varit ett underutvecklat område i svensk rätt. Numera har det dock kommit till stånd en betydelsefull rättsutveckling, framför allt inom ramen för generalklausulen i marknadsföringslagen. Författaren behandlar i boken bl.a. den internationella synen på illojal konkurrens, rättsutvecklingen i HD när det gäller räckvidden av immaterialrättsligt ensamrättsskydd, företagens möjligheter till skydd mot otillbörlig konkurrens med stöd av marknadsföringslagen, skyddet mot vilseledande kännetecken och mot vilseledande uppgifter om kommersiellt ursprung samt otillbörliga ingripanden i avtalsförhållanden.
 
  © 2017 Jure AB