Rättsskyddsprincipen
– EG-rätt och nationell sanktions- och processrätt ur ett svenskt civilprocessuellt perspektiv
   
 
Författare:Andersson Torbjörn
Titel:Rättsskyddsprincipen – EG-rätt och nationell sanktions- och processrätt ur ett svenskt civilprocessuellt perspektiv
Utgivningsår:1997
Omfång:382 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176783499
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 56
Ämnesord:EU-rätt , Processrätt

SLUT på förlag
Genom Sveriges medlemskap i EU har den svenska rättsordningen blivit föremål för partiella, men fundamentala, förändringar. Några år efter anslutningen har förändringarna börjat märkas i den praktiska juridiska verksamheten. Individer och företag uppmärksammar i allt högre utsträckning att EG-rättsliga regler har betydelse för dem. Det blir allt vanligare att Svenska domstolar ställs inför att tillämpa EG-regler.

I boken behandlar författaren mötet mellan EG-rätt och nationell sanktions och processrätt vid domstolar i medlemsstaterna. Det perspektiv som anläggs är den svenska civilprocessens. EG-domstolen har under en knapp trettioårsperiod utvecklat rättsskyddsprincipen i syfte att ge EG-rätten praktisk verkan i medlemsstaterna. Rättsskyddsprincipen styr i hög grad den nationella processen då EG-regler tillämpas. Principen har t.ex. betydelse vid bedömning av skadeståndsfrågor, interimistiska åtgärder samt preklusions- och preskriptionsfrister.

Boken innehåller en genomgång av EG-domstolens praxis med avseende på olika sanktionstyper och processregler. Vidare behandlas rättsskyddsprincipens betydelse på områden där det saknas praxis från EG-domstolen samt de problem principen föranleder. Författaren framhåller att de nationella domstolarnas roll och processens funktion förändras vid tillämpningen av EG-regler. Nya ändamål tillkommer och domstolarna tvingas inta ett nytt förhållningssätt till inhemska sanktions- och processregler. Boken avslutas med ett hanteringsschema, en strukturerad genomgång av frågor som aktualiseras vid tillämpningen av EG-rätt på nationell nivå.
 
  © 2017 Jure AB