Prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation
   
 
Titel:Prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation
Utgivningsår:2008
Omfång:291 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809050
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:50
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 125 SEK exkl. moms
I regeringens forsknings- och innovationsproposition beskrivs en ökning av anslagen med 5 miljarder kronor under åren 2009-2012. De direkta anslagen till universitet och högskolor höjs och fördelningen av direkta anslag sker utifrån kvalitet. Satsningar på forskningsområden av strategisk betydelse för det svenska samhället och näringslivet introduceras. Forskningsråden och Vinnova får ökade anslag och de berörda myndigheterna får i uppdrag att samarbeta närmare inom ramen för nuvarande organisation. Medel avsätts för forskningsinfrastruktur.

Ett särskilt organ inrättas vid Centrala etikprövningsnämnden, som ett stöd i utredningar av ärenden som rör misstankar om oredlighet i forskning.

En ny modell för ett bättre fungerande innovationssystem införs. Nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat stimuleras.
 
  © 2017 Jure AB