Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande
– En rättsekonomisk, rättsdogmatisk och komparativ studie av 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. ABL
   
 
Författare:Stattin Daniel
Titel:Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande – En rättsekonomisk, rättsdogmatisk och komparativ studie av 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. ABL
Utgivningsår:2007
Omfång:113 sid.
Förlag:Uppsala universitet
ISBN:9789163316692
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 226 SEK exkl. moms
Reglerna om befogenhetsöverskridande av bolagsföreträdare finns i 8 kap. 42 § 2 st. aktiebolagslagen. Andra styckets andra mening innehåller särskilda regler om befogenhetsöverskridanden som omfattar överträdelse av bolagsordningen eller anvisningar från högre bolagsorgan.

Andra meningen är på flera sätt problematisk: Omfattas särskild firmateckna-re av stadgandet? Gäller det både syfte och verksamhetsföremål? Hur förhåller sig alltså andra meningen till doktrinen om oreglerad exklusiv bolagsstämmokompetens respektive till ändring eller överträdelse av verksamhetsföremålet? Vilken betydelse har legala befogenhetsinskränkningar, kollusion, kvasikollusion, befogenhetsmisstag och Mißbrauch der Vertretungsmacht?

I denna bok behandlas sådana problematiska fall vid tolkning och tillämpning av 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. ABL. Behandlingen sker i rättsekonomiskt, rättsdogmatiskt och komparativt ljus.

Daniel Stattin är juris doktor och universitetslektor i civilrätt, särskilt associationsrätt, vid Uppsala universitet. Han har tidigare publicerat bland annat Företagsstyrning. Styrinstrument och ansvarsföljder i ett aktiebolagsrättsligt perspektiv (2005), Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden. Reglering, tolkning och tillämpning (2006) och Kommunal aktiebolagsrätt (2 uppl., 2007).
 
  © 2017 Jure AB