Prospektansvaret
– Caveat emptor eller caveat venditor?
   
 
Författare:af Sandeberg Catarina
Titel:Prospektansvaret – Caveat emptor eller caveat venditor?
Anmärkning:Supplement till boken kan kostnadsfritt laddas ner på Iustus hemsida.
Utgivningsår:2001
Omfång:505 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784592
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 1021 SEK exkl. moms
Är det köparen eller säljaren som skall bära ansvaret för prospektinnehållet vid börsintroduktion av ett bolags aktier?

Vid börsintroduktion skall ett prospekt med en presentation och en värdering av bolaget offentliggöras. Uppgifterna samlas in och sammanställs genom ett eller flera emissionsinstituts försorg med hjälp av företrädare för bolaget samt särskilt engagerade konsulter. Om det efter börsintroduktionen uppdagas att offentliggjorda uppgifter inte är helt i överensstämmelse med verkliga förhållanden, kan aktiekursen komma att påverkas med påföljd att investorer åsamkas förlust.

I denna bok beskrivs för första gången de regler som gäller för prospektansvar i Sverige, Danmark och Norge, samt i Storbritannien, Tyskland och USA. Beskrivningen omfattar vilket skadeståndsansvar respektive vilket straffrättsligt ansvar som åvilar de olika ansvarssubjekten. Enligt gällande svensk rätt kan ett aktiebolag inte åläggas skadeståndsansvar gentemot sina aktieägare. Inte heller kan aktieteckningen ogiltigförklaras efter det att registrering skett. Detta avsteg från allmänna rättsgrundsatser har motiverats med skyddet för bolagets borgenärer. Med stöd av gällande regelverk i de utomnordiska länderna tar författaren klart ställning för att ålägga det emitterande bolaget skadeståndsansvar gentemot skadelidande aktietecknare. Författaren förespråkar även att de medverkande emissionsinstituten skall bära en del av ansvaret i det fall aktietecknare lidit skada på grund av vilseledande prospektinnehåll.
 
  © 2017 Jure AB