Prop. 2008/09:128 Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning
   
 
Titel:Prop. 2008/09:128 Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning
Utgivningsår:2009
Omfång:37 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809128
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel ska ges tillgång till uppgifterna i läkemedelsförteckningen med uttryckligt samtycke från den registrerade eller om den registrerade inte kan lämna sitt samtycke. Detta under förutsättning att det är nödvändigt för att den registrerade ska kunna få vård eller behandling
som han eller hon oundgängligen behöver (en akut nödsituation). Legitimerade sjuksköterskor får i ett sådant fall använda uppgifterna i förteckningen för ändamålen att bereda den registrerade vård eller behandling och för att komplettera den registrerades patientjournal. Den ökade patientsäkerhet som förslaget ger upphov till anses överväga det intrång i den enskildes integritet som det innebär att fler personer ges tillgång till läkemedelsförteckningen.

Ändringarna i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning föreslås träda i kraft den 1 juni 2009.
 
  © 2017 Jure AB