Prop. 2008/09:174 Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:174 Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m.
Utgivningsår:2009
Omfång:103 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809174
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:174
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 73 SEK exkl. moms
Sedan den 1 augusti 2007 ska EG-förordningen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) tillämpas. En gruppering är en juridisk person med syfte att underlätta och främja territoriellt (gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt) samarbete. En gruppering kan bildas av bl.a. stater, kommuner och statliga förvaltningsmyndigheter enligt de närmare förutsättningar som anges i förordningen. En gruppering kan bl.a. ha som uppgift att förvalta program och projekt för territoriellt samarbete som delvis finansieras av EU genom strukturfonderna. I propositionen lämnas förslag till en ny lag med kompletterande bestämmelser som fordras för förordningens tillämpning i Sverige. Det föreslås vidare ändringar i bokföringslagen (1999:1078), årsredovisningslagen (1995:1554), revisionslagen (1999:1079) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:000).

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2009.
 
  © 2017 Jure AB