Prop. 2008/09:179 Liechtensteins associering till Schengenregelverket
   
 
Titel:Prop. 2008/09:179 Liechtensteins associering till Schengenregelverket
Utgivningsår:2009
Omfång:133 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809179
Serie:Propositioner nr. 2008/09:179
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 73 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiz och Liechtenstein om att Liechtenstein ansluter sig till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiz om Schweiz associering till Schengenregelverket. Protokollet föranleder vissa lagändringar som föreslås i propositionen. De innebär att sådana bestämmelser som rör samarbetet med länder som ingår i Schengensamarbetet utvidgas till att omfatta även Liechtenstein. Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB