Kontorätt
– Rätt till kontoförda värdepapper
   
 
Författare:Wallin-Norman Karin
Titel:Kontorätt – Rätt till kontoförda värdepapper
Utgivningsår:2009
Omfång:373 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172233492
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 712 SEK exkl. moms
På värdepappersmarknaden hanteras inte längre värdepapper som utgörs av fysiska dokument. Juridiken på värdepappersområdet avspeglar och genomsyras emellertid av ett synsätt och en tankemodell, den Fysiska Modellen, enligt vilken värdepapper fortfarande kan hanteras som om de vore fysiska dokument. Tolkningen och tillämpningen av vad som anses utgöra gällande rätt vilar därför enligt författaren på felaktiga grunder. Reglerna blir därför högst oklar. Kartan, i form av gällande rättsregler för värdepapper, stämmer helt enkelt inte med verkligheten. Så länge terrängen var nationell, var detta ett ganska begränsat och överkomligt problem. Numera är terrängen internationell och problemen i de nationella rättsordningarna framträder tydligare i samband med gränsöverskridande transaktioner.

I Kontorätt – Rätt till kontoförda värdepapper behandlas bristerna med den Fysiska Modellens fiktioner. Författaren lanserar ett nytt juridiskt begrepp – kontorätt –som en enkel och praktisk beteckning för en kontohavares rätt med avseende på finansiella instrument och analyserar hanteringen av kontorätter utifrån ett förmögenhetsrättsligt perspektiv. Hon visar på att många traditionella rättsprinciper och rättsregler förlorar sin mening och relevans när det handlar om denna helt immateriella egendom. Många investerares tillgångar kontoförs idag på ett sätt som inte är legalt reglerat. Förvaltarnas kontoföringsverksamhet är nämligen till stora delar oreglerad. Författaren argumenterar för att kontorätter i den förmögenhetsrättsliga systematiken bör behandlas som en särskild kategori av lös egendom. En av slutsatserna är att den internationella harmoniseringen inom kort kommer att kräva att förvaltarkonton skall regleras på liknande sätt som idag sker för avstämningskonton (vp-konton).

Karin Wallin-Norman har under många år arbetat som värdepappersjurist, bl.a. som chefsjurist på VPC. Parallellt med avhandlingsarbetet har hon deltagit som svensk expert i arbetet med att ta fram internationellt harmoniserade regler om rättsverkan av registreringar på värdepapperskonton. Hon arbetar numera som oberoende konsult inom svensk och internationell värdepappersjuridik.
 
  © 2017 Jure AB