Prop. 2008/09:202 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet
   
 
Titel:Prop. 2008/09:202 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet
Utgivningsår:2009
Omfång:135 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809202
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:202
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt

Pris: 71 SEK exkl. moms
I propositionen lämnas förslag till ändringar i nu gällande lagstiftning och förslag till ny lagstiftning med anledning av inrättandet av en statlig myndighet för pensionsadministrationen. Den nya myndigheten kommer att heta Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten övertar viss verksamhet från Försäkringskassan och all verksamhet från nuvarande Premiepensionsmyndigheten (PPM) från och med den 1 januari 2010.

Pensionsmyndighetens uppdrag föreslås vara att ansvara för administrationen av inkomstpension, tilläggspension, premiepension, garantipension, efterlevandepension, bostadstillägg för pensionärer (BTP), äldreförsörjningsstöd, efterlevandestöd till barn, arbetsskadeersättning till efterlevande, ärenden om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna, sjömanspension samt den frivilliga pensionsförsäkringen.

För att Pensionsmyndigheten ska kunna bedriva verksamhet från och med 1 januari 2010 krävs ett antal följdändringar och anpassningar i olika författningar där verksamheten regleras och nuvarande myndigheter omnämns. Regeringen föreslår också en särskild lag med anledning av Pensionsmyndighetens inrättande där, förutom att reglera de ärendeslag som myndigheten ska handlägga, också vissa bestämmelser om återkrav och hanteringen av detta, regleras.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB