Regeringens skrivelse 2008/09:198 En jämställd arbetsmarknad
– Regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:198 En jämställd arbetsmarknad – Regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet
Utgivningsår:2009
Omfång:65 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809198
Serie:Propositioner nr. 2008/09:198
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 37 SEK exkl. moms
I denna skrivelse redovisar regeringen bedömningar av vilka inriktningar jämställdhetspolitiken bör ha inom arbetsmarknadsområdet och näringslivsområdet under de kommande åren. Regeringen bedömer att det behövs en samlad strategi som anger övergripande och långsiktiga inriktningar för politiken. Strategin utgår från en redovisning av situationen i dag. Insatser för jämställdhet inom arbetsmarknadsområdet och näringslivsområdet bör enligt regeringen vara inriktade på att motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet och främja jämställda villkor för entreprenörskap samt att uppnå ett jämställt deltagande i arbetslivet och jämställda arbetslivsvillkor.

Inriktningarna kan i huvudsak förverkligas inom ramen för generella insatser som genomförs inom berörda politikområden. Åtgärder till stöd för inriktningarna redovisas i en bilaga till denna skrivelse.

Regeringen avser att återkomma till riksdagen 2011 med en redovisning av genomförda insatser och resultat i förhållande till de inriktningar som redovisas i strategin.
 
  © 2017 Jure AB