Prop. 2008/09:218 Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
   
 
Titel:Prop. 2008/09:218 Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
Utgivningsår:2009
Omfång:137 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809226
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:218
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
I propositionen lämnas förslag till den lagstiftning som krävs för att i Sverige genomföra rambeslutet om erkännande och verkställighet av bötesstraff. Det föreslås att det införs en särskild lag för detta ändamål. Den nya lagen reglerar såväl svenska beslut om bötesstraff som sänds över till en annan medlemsstat för verkställighet där, som bötesstraff från en annan medlemsstat som ska verkställas i Sverige. Med bötesstraff avses i lagen bl.a. böter och företagsbot i brottsbalkens mening som
meddelats av domstol eller efter ett förfarande enligt 48 kap. rättegångsbalken samt motsvarande utländska avgöranden.

Enligt förslaget ska Kronofogdemyndigheten vara behörig att ansöka om verkställighet av svenska böter utomlands. Förutsättningarna för detta är bl.a. att tillgångar finns i en annan medlemsstat och att det kan antas
finnas fördelar med en indrivning i den staten.

I den nya lagen finns också bestämmelser om under vilka förutsättningar utländska böter ska kunna verkställas i Sverige. Enligt förslaget ska Kronofogdemyndigheten göra den prövning som krävs. Myndigheten ska också svara för den praktiska verkställigheten. Den enskilde ska ha möjlighet att överklaga Kronofogdemyndighetens beslut
till allmän domstol.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010
 
  © 2017 Jure AB