Familj – Religion – Rätt
   
 
Författare:Singer Anna , Jänterä-Jareborg Maarit , Schlytter Astrid
Titel:Familj – Religion – Rätt
Utgivningsår:2010
Omfång:317 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787533
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag
Den stora invandringen till Sverige de senaste decennierna har fört med sig annorlunda synsätt och värderingar. Mötet mellan olika kulturer och traditioner kan vara problemfyllt, inte minst när det gäller frågor rörande familjelivet och individens rättigheter.

Denna antologi, där flera framstående forskare från Sverige och Turkiet medverkar, analyserar gemensamma företeelser i dagens turkiska och svenska samhällen, företeelser som har sin utgångspunkt i familjen och som framförallt rör kvinnors och barns villkor. Parallella normsystem som kan vara sekulära, religiösa eller kulturella belyses och problematiseras från sociologiska, religionsvetenskapliga och juridiska infallsvinklar, och även ur islamologins och den internationella privaträttens perspektiv. Hur förhåller sig värderingarna till varandra och vilket utrymme har de?

Innehåll
Förord 5
Medverkande författare 9
avdelning i: familjen och samhället
Family and Social Change in Turkey
Aylin Akpınar 15
Urban Migration and Reconstruction of Kinship Networks:
The Case of Istanbul
Sema Erder 37
Hedersrelaterade värderingar och normer i en svensk kontext
Astrid Schlytter 63
Familj och samhälle i Sverige och Turkiet: ett moderniseringsperspektiv
Elisabeth Özdalga 85
avdelning ii: familjen , religionen
och det sekulära
Flickors självbestämmande kring att bära slöja i svenska skolor
Ida Burlin 97
Individuell eller institutionell religionsfrihet?
Anders Jarlert 113
Muhammedkrisen: om religionsfrihet och integration i
sekulära samhällen
Elisabeth Larsson 127
Sekularism och politisk islam i det moderna Turkiet
Elisabeth Özdalga 143
avdelning ii: familjen och
rättsordningen
Family Law in Turkey: The Journey from Islamic Law
to Secular Law
Mehmet Akif Aydın 163
Om islamisk rättstradition och dess aktuella problematik
Jan Hjärpe 185
Transnationella familjer ur ett internationellt privaträttsligt
perspektiv
– särskilt avseende äktenskap
Maarit Jänterä-Jareborg 205
Familjerätten – en kulturyttring?
Anna Singer 243
Developments in Turkish Family Law
Esin Örücü 273
The Rhetoric of Equality Juxtaposed to Family Realities:
The Wife – an Equal Partner or a Protégé?
Esin Örücü 295
 
  © 2017 Jure AB