Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet Del 2
   
 
Titel:Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet Del 2
Utgivningsår:2010
Omfång:720 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:2009101652
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:165
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 499 SEK exkl. moms
Den nya skollagen är bättre anpassad tll ett målstyrt skolväsende och till den ansvarsfördelning som gäller mellan stat och kommun. Lagen har en tydlig och enkel struktur med regler som så långt det är möjligt är gemensamma för alla skolformer och huvudmän. Den reglering som i dag finns i olika lagar har samlats på ett ställe och täcker all utbildning, från förskolan upp till vuxenutbildningen. Några nyheter:

Strängare regler om skolplikt.
Antagningprov i grundskolan till utbildningar som kräver speciella färdigheter från årskurs 7 och i vissa fall årskurs 4.
Kommunen får rätt att omplacera stökiga elever, mot deras egen eller föräldrarnas vilja.
Introduktionsprogram ersätter det individuella programmet i gymnasieskolan.
Nya behörighetskrav till yrkesprogrammen.
Förkortningarna komvux, särvux och sfi utmönstras ur lagen. »Vuxenutbildning för utvecklingsstörda» byter namn till »särskild utbildning för vuxna». Sfi byter namn till »utbildning i svenska för invandrare».
Fristående gymnasieskolor får möjlighet att lägga ut delar av utbildningen på entreprenad.
Skolinspektionen får lagstöd för sin tillsynsverksamhet, kvalitetsgranskning m.m. Nya sanktioner i form av t.ex. vite införs för skolor som inte sköter sig.

Innehåller kap. 38 med Författningskommentar samt bilagorna 1-18. För komplett proposition, beställ även del 1.
 
  © 2017 Jure AB