SOU 2010:23 Tredje sjösäkerhetspaketet
– Klassdirektivet, Klassförordningen, Olycksutredningsdirektivet, IMO:s olycksutredningskod
   
 
Titel:SOU 2010:23 Tredje sjösäkerhetspaketet – Klassdirektivet, Klassförordningen, Olycksutredningsdirektivet, IMO:s olycksutredningskod
Anmärkning:SOU 2010:023
Utgivningsår:2010
Omfång:351 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233702
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:23
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , EU-rätt , Internationell rätt

Pris: 364 SEK exkl. moms
Regeringen beslutade den 29 april 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur följande direktiv bör genomföras i svensk rätt:

- 2009/15/EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (klassdirektivet)
- 2009/16/EG om hamnstatskontroll (hamnstatskontrolldirektivet)
- 2009/17/EG om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen (övervakningsdirektivet)
- 2009/18/EG om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn (olycksutredningsdirektivet)
- 2009/21/EG om flaggstatsförpliktelser (flaggstatsdirektivet)
Regeringen utsåg direktören Johan Franson som särskild utredare. Utredningen antog namnet Tredje Sjösäkerhetspaketet (N 2009:5).

Den 27 augusti 2009 beslutade regeringen att utredningen skulle lämna ett delbetänkande senast den 15 november 2009, i fråga om direktiv 2009/16/EG och direktiv 2009/17/EG samt därtill relaterade frågor. Övriga delar i utredningens uppdrag skulle redovisas senast den 31 mars 2010.

Delbetänkande Tredje sjösäkerhetspaketet - Hamnstatskontrolldirektivet, Övervakningsdirektivet, Flaggstatsdirektivet (SOU 2009:90), överlämnades den 12 november 2009. I och med att slutbetänkandet, Tredje sjösäkerhetspaketet - Klassdirektivet, Klassförordningen, Olycksutredningsdirektivet och IMO:s olycksutredningskod (SOU 2010:23), har överlämnats till regeringen är uppdraget avslutat.
 
  © 2017 Jure AB