Prop. 2010/11:135 Investeringsfondsfrågor
   
 
Titel:Prop. 2010/11:135 Investeringsfondsfrågor
Anmärkning:Se även Bilagor 1-15
Utgivningsår:2011
Omfång:339 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011135DEL1
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:135
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 175 SEK exkl. moms
Europaparlamentet och rådet antog den 13 juli 2009 direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag). Propositionen innehåller förslag till lagändringar som syftar till att genomföra direktivet.

Direktivet, som ersätter ett äldre direktiv på området, innehåller regler för värdepappersfonder och fondbolag. De nya reglerna i direktivet syftar framför allt till att möjliggöra effektivisering av fondverksamhet och att underlätta gränsöverskridande verksamhet. Förändringarna innebär att det blir möjligt för svenska fondbolag att förvalta värdepappersfonder i andra länder inom EES och för utländska bolag att förvalta svenska värdepappersfonder. Det införs regler för gränsöverskridande fusion av värdepappersfonder och processen för att marknadsföra värdepappersfonder i andra länder inom EES förenklas. Vidare ändras placeringsreglerna så att alla medel i en värdepappersfond får placeras i en annan värdepappersfond. Informationen till investerare fullharmoniseras i syfte att göra den mer konsumentvänlig.

I propositionen föreslås också vissa andra ändringar än de som är direkt motiverade av direktivet. Dessa förslag syftar främst till att möjliggöra effektivisering av svensk fondverksamhet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

 
  © 2017 Jure AB