Prop. 2010/11:135 Investeringsfondsfrågor Bilagor
   
 
Titel:Prop. 2010/11:135 Investeringsfondsfrågor Bilagor
Anmärkning:Se även Huvuddel
Utgivningsår:2011
Omfång:301 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011135DEL2
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:135
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 175 SEK exkl. moms
Innehållsförteckning:
Bilaga 1 Europaparlamentet och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13
juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som
avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper (fondföretag)...................................................... 3
Bilaga 2 Kommissionens direktiv 2010/43/EU av den 1 juli 2010 om
genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG när det gäller organisatoriska krav,
intressekonflikter, uppföranderegler, riskhantering och
innehållet i avtalet mellan ett förvaringsinstitut och ett
förvaltningsbolag ................................................................. 69
Bilaga 3 Kommissionens direktiv 2010/44/EU av den 1 juli 2010 om
genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/65/EG när det gäller vissa bestämmelser avseende
fusioner mellan fonder, master/feederfondföretag och
anmälningsförfarande .......................................................... 90
Bilaga 4 Kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli
2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och
villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för
investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt
medium än papper eller på en webbplats ........................... 106
Bilaga 5 Kommissionens förordning (EU) nr 584/2010 av den 1 juli
2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/65/EG vad gäller den skriftliga anmälans och
fondföretagsintygets form och innehåll, elektronisk
kommunikation mellan behöriga myndigheter i samband med
anmälan, förfaranden för kontroller på plats och utredningar
samt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter..... 122
Bilaga 6 Utredningens sammanfattning av förslagen i betänkandet
(Fondverksamhet över gränserna – genomförande av UCITS
IV-direktivet, SOU 2010:78) ............................................. 135
Bilaga 7 Utredningens lagförslag...................................................... 142
Bilaga 8 Remissinstanser som har haft möjlighet att yttra sig över
utredningens förslag (Fondverksamhet över gränserna –
genomförande av UCITS IV-direktivet, SOU 2010:78) .... 203
Bilaga 9 Lagförslag ur promemorian Ägarprövning i fondbolag...... 204
Bilaga 10 Remissinstanser som har haft möjlighet att yttra sig över
promemorian Ägarprövning i fondbolag ........................... 212
Bilaga 11 Lagförslag ur kompletterande promemoria om ändrade
kapitaltäckningsregler ........................................................ 213
Bilaga 12 Remissinstanser som har haft möjlighet att yttra sig eller yttrat
sig över kompletterande remiss om ändrade
kapitaltäckningsregler.........................................................214
Bilaga 13 Lagrådsremissens lagförslag ...............................................215
Bilaga 14 Lagrådets yttrande...............................................................290
Bilaga 15 Parallelluppställning – förteckning över bestämmelser som
genomför direktivet i svensk rätt ........................................295
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 28 april 2011 .......301
Rättsdatablad ........................................................................................302
 
  © 2017 Jure AB