Mervärdesskatt vid omstruktureringar
   
 
Författare:Alhager Eleonor
Titel:Mervärdesskatt vid omstruktureringar
Utgivningsår:2001
Omfång:569 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784657
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Jönköpings International Business School dissertation series nr. 8
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
I boken analyseras den mervärdesskatt som aktualiseras vid omstruktureringar av företag. EG-rättsliga bestämmelser och dessas implementering i tysk och svensk mervärdesskattelagstiftning undersöks. Boken inleds med en allmän redogörelse för EG-rättsliga, tyska och svenska rättskällor på området. Därefter behandlas centrala områden såsom omsättning, skattskyldighet och redovisningsskyldighet. I avhandlingens särskilda del belyses och diskuteras mervärdesskatterättsliga konsekvenser av aktie- och andels- respektive inkråmsöverlåtelser. Vidare undersöks avdragsrätten för stödtjänster till omstruktureringar, såsom konsult- och advokattjänster, och inflytandet av bestämmelserna om jämkning av ingående skatt på omstruktureringar. En viktig utgångspunkt för undersökningen är att mervärdesskatten bör vara neutral.

Boken är en akademisk avhandling för erhållande av juris doktorsexamen vid Internationella handelshögskolan i Jönköping.
 
  © 2017 Jure AB