Prop 2010/11:165 Skatteförfarandet
   
 
Titel:Prop 2010/11:165 Skatteförfarandet
Anmärkning:3 delar.
Utgivningsår:2011
Omfång:1886 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011165
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:165
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 1354 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås en ny lag, skatteförfarandelagen, för i stort sett hela skatteförfarandet. Lagen ska ersätta bl.a. skattebetalningslagen (1997:483), taxeringslagen (1990:324), lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. samt lagen (2005:1117) om deklarationsombud. Även bestämmelserna om kassaregister, personalliggare och kontroll av torg- och marknadshandel tas in i lagen. Genom att bestämmelserna samlas i en lag blir regelverket tydligare och lättare att tillämpa.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.
 
  © 2017 Jure AB