Yttranden av Läkemedelsskadenämnden - LY 1999-2010
   
 
Författare:Hellbacher Ulf , Lundgren Lars
Titel:Yttranden av Läkemedelsskadenämnden - LY 1999-2010
Utgivningsår:2012
Omfång:365 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234819
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Beslutssamling
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Försäkringsrätt , Offentlig rätt

Pris: 269 SEK exkl. moms
Läkemedelsförsäkringen, som trädde i kraft den 1 juli 1978, ger ersättning enligt en skälighetsbedömning för skador som med övervägande sannolikhet har orsakats genom användning av läkemedel. Principiella eller tvistiga ersättningsfall kan hänskjutas till Läkemedelsskadenämnden för utlåtande.

Referat av viktiga yttranden av Läkemedelsskadenämnden har tidigare publicerats dels i boken LY 1979–1998 och dels i häften för tiden 1999–2006. För att få en mer samlad bild av senare års yttranden har i denna bok tagits in dels referaten för tiden 1999–2006 och dels referat av yttranden för tiden 2007–2010.

Läkemedelsskadenämndens yttranden behandlar flera betydelsefulla frågor om tolkningen och tillämpningen av läkemedelsförsäkringens ersättningsbestämmelser. Även frågor av allmän skadeståndsrättslig natur aktualiseras i yttrandena, t.ex. frågor om preskription och hur ersättning för personskador ska bestämmas.

Boken innehåller även de nu gällande ersättningsbestämmelserna från år 2010 med kommentar samt tidigare ersättningsbestämmelser fr.o.m. år 2000. Vidare finns ett sökordsregister med hänvisning till samtliga referat sedan år 1979.

Referatsamlingen har sammanställts av Läkemedelsskadenämndens ordförande f.d. lagmannen Ulf Hellbacher och nämndens vice ordförande chefsrådmannen Lars Lundgren.
 
  © 2017 Jure AB