Regeringens skrivelse 2011/12:136 Redovisning av skatteutgifter 2012
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:136 Redovisning av skatteutgifter 2012
Utgivningsår:2012
Omfång:50 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112136
Serie:Propositioner nr. 2011/12:136
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 29 SEK exkl. moms
I denna skrivelse redogör regeringen för effekten på skatteintäkterna av de utgifter som går via skattesystemet, s.k. skatteutgifter. Därmed ges ett bredare underlag för prioritering mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skrivelsen är uppdelad i tre delar. I den första delen beskrivs den jämförelsenorm och de beräkningsmetoder som används i redovisningen. Första delen innehåller också en sammanfattning av skatteutgifterna för 2012 samt en diskussion kring relationen mellan skatteutgifter och samhällsekonomisk effektivitet. I den andra delen av skrivelsen presenteras en sammanfattande tabell över skatteutgifterna. I den tredje och sista delen ges en mer ingående beskrivning av de enskilda skatteutgifterna.
 
  © 2017 Jure AB