Prop. 2011/12:137 Införande av ett pricksystem på fiskets område
   
 
Titel:Prop. 2011/12:137 Införande av ett pricksystem på fiskets område
Utgivningsår:2012
Omfång:84 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112137
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:137
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår ändringar i fiskelagen i syfte att genomföra det pricksystem för innehavare av fiskelicens som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs.

Förslaget innebär att det som anges i EU-förordningen om fiskelicens ska avse innehavare av fartygstillstånd och särskilt fartygstillstånd. I enlighet med EU-förordningen ska en innehavare av ett fartygstillstånd eller ett särskilt fartygstillstånd tilldelas prickar om innehavaren eller någon i den verksamhet som tillståndet avser har gjort sig skyldig till vissa uppräknade allvarliga överträdelser. Tillståndet ska återkallas när innehavaren har tilldelats ett visst antal prickar.

Förslaget innebär vidare att det införs ett pricksystem även för befälhavare som medlemsstaterna enligt ovan nämnda förordning är skyldiga att införa. Förslaget innebär att pricksystemet för befälhavare i så stor utsträckning som möjligt följer pricksystemet för innehavare av fartygstillstånd och särskilt fartygstillstånd. Den sanktion som ska gälla för befälhavaren när ett visst antal prickar har tilldelats är återkallelse av yrkesfiskelicens eller förbud att verka som befälhavare på fiskefartyg.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.
 
  © 2017 Jure AB