Prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet
   
 
Titel:Prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet
Utgivningsår:2012
Omfång:111 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112142
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:142
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 108 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås ändringar i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Ändringarna innebär bland annat att den som ansöker om fastställelse av ändrad könstillhörighet inte längre måste vara svensk medborgare och ogift.

I propositionen görs bedömningen att det nuvarande kravet för fastställelse av ändrad könstillhörighet att sökanden har steriliserats eller av annan orsak saknar fortplantningsförmåga bör avskaffas. De rättsliga konsekvenserna av en sådan ändring bör utredas skyndsamt innan regeringen återkommer med ett förslag till lagstiftning i denna del. Dessa ändringar bör kunna träda i kraft senast den 1 juli 2013.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

 
  © 2017 Jure AB