De europeiska domstolarna och det svenska äganderättsskyddet
   
 
Författare:Nergelius Joakim
Titel:De europeiska domstolarna och det svenska äganderättsskyddet
Utgivningsår:2012
Omfång:133 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016731
Ämnesord:Internationell rätt , EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 372 SEK exkl. moms
Denna bok handlar om äganderätt i en svensk och europeisk kontext. med fokus på praxis från svenska och inte minst europeiska domstolar, främst Europadomstolen om mänskliga rättigheter i Strasbourg. Endast med kännedom om hur de viktiga rättsreglerna, främst artikel 1 i Europakonventionens första tilläggsprotokoll, tolkas och tillämpas i praxis är det möjligt att ange vilken rättslig status äganderätten i dag har i Sverige, där den fulla vikten av Europadomstolens praxis ännu inte uppmärksammats fullt ut.

I boken behandlas dock även svensk äganderättsdebatt bland annat om expropriationslagstiftningen och allemansrätten, liksom viktiga avgöranden från EU-domstolen och frågan om allmänna rättsprincipers betydelse i svensk rätt. Tydligt blir då att äganderätt i dagens Europa inte bara är en angelägenhet för besuttna egendomsinnehavare, utan även fyller en viktig social funktion, inte minst när skydd för bostad och sociala förmåner inte kan ges på andra sätt.
 
  © 2017 Jure AB