SOU 2012:56 Mot det hållbara samhället
– resurseffektiv avfallshantering
   
 
Titel:SOU 2012:56 Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering
Anmärkning:Betänkande från Avfallsutredningen (M 2011:02)
Utgivningsår:2012
Omfång:283 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237816
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Avfallsutredningen (M 2011:02)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:56
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 274 SEK exkl. moms
Avfallsutredningen (M 2011:02) ska enligt direktivet (dir. 2011:66) göra en allmän översyn av avfallsområdet. Översynen ska främst omfatta utformningen och ansvaret för insamling och omhändertagande av hushållens avfall men även ansvaret för verksamheters avfall, särskilt avseende hushållsavfall, förpackningar och returpapper ingår i uppdraget. Översynen ska ta sin utgångspunkt i att avfallshanteringen ska ske på ett resurseffektivt och miljömässigt sätt.

Utredaren ska bl.a. lämna förslag som syftar till att avfallshanteringen ska vara effektiv för samhället, enkel, begriplig och lättillgänglig för alla konsumenter och andra användargrupper, såväl i tätort som i glesbygd. Regeringen har betonat vikten av att avfallshanteringen ska kunna gå hand i hand med andra infrastrukturer för hållbart stads- och samhällsbyggande samt att avfallet bör ses som en resurs samtidigt som spridningen av farliga ämnen minimeras. Dagens styrmedel för att få producenterna att tillverka förpackningar på ett sådant sätt att miljöbelastningen och resursförbrukningen minimeras i ett helhetsperspektiv ska utvärderas. Uppdraget ska redovisas senast den 3 september 2012 (dir. 2012:33).
 
  © 2017 Jure AB