SOU 2012:61 Högre ersättning vid mastupplåtelser
   
 
Titel:SOU 2012:61 Högre ersättning vid mastupplåtelser
Anmärkning:Betänkande av Vinstfördelningsutredningen
Utgivningsår:2012
Omfång:327 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237946
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Vinstfördelningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:61
Ämnesord:Fastighetsrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms
Bättre kompensation vid tvångsinlösen av masttomter!

Utredningens uppdrag har varit att föreslå en ordning för vinstfördelning vid expropriation och andra sådana förfoganden. Med vinstfördelning menas en särskild ersättning till en fastighetsägare, om fastighetsägarens fastighet tas i anspråk för en verksamhet som är vinstdrivande. Bakgrunden till uppdraget är att samhällsutvecklingen har lett till att mark allt oftare tas i anspråk med tvång av privata aktörer som bedriver sin verksamhet med vinstsyfte.

Utredningen har analyserat de olika möjligheterna att utforma en vinstfördelningsordning och kommit fram till att avgränsningsproblemen är genomgripande. Reformen bör därför begränsas till särskilt angelägna fall. För att avgöra behovet av vinstfördelning har utredningen kartlagt ett antal områden som kan aktualisera markåtkomst.

Kartläggningen har visat att det i fråga om master och liknande anordningar för elektronisk kommunikation har uppstått en avsevärd skillnad mellan ersättningsnivåerna vid frivilliga respektive tvångsvisa förvärv. Det är därför särskilt angeläget att dessa fall omfattas av vinstfördelning. Utredningen föreslår att ersättningarna ska bestämmas utifrån vad som skulle ha gällt vid "normala" frivilliga överenskommelser även när mark tvångsvis tas i anspråk för master och liknande anordningar. Såväl privata som offentliga aktörers markförvärv omfattas av förslaget.

Förslaget innebär en reell förstärkning av äganderätten och präglas av ett liknande synsätt som 2010 års ändringar av ersättningsreglerna vid expropriation, som också de syftade till att stärka äganderätten. (jfr Prop. 2009/10:162). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Särskild utredare: Jan Alvå

 
  © 2017 Jure AB