SOU 2012:86 Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav
– Genom enhetliga och förutsägbara byggregler
   
 
Titel:SOU 2012:86 Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – Genom enhetliga och förutsägbara byggregler
Anmärkning:Delbetänkande från Byggkravsutredningen
Utgivningsår:2012
Omfång:200 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238516
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Byggkravsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:86
Ämnesord:Fastighetsrätt , Miljörätt

Pris: 235 SEK exkl. moms
Kommunernas särkrav ökar byggkostnaderna med 10-15 procent!

Den direkta merkostnaden för uppförande av bostäder bedöms uppgå i genomsnitt till 10-15 procent genom att kommunerna tillämpar särkrav utöver Boverkets byggregler (BBR). Särkraven gäller till största delen bostäders energianvändning.
Föreslår därför en stoppbestämmelse i plan- och bygglagen (PBL) som innebär att kommunen inte får ingå ett genomförandeavtal när det gäller tekniska egenskaper på byggnader som går utöver PBL eller föreskrifterna enligt denna lag.
Föreslår även en ny roll för länsstyrelserna, som innebär överprövning av kommunernas detaljplaner och genomförandeavtal. Mark- och miljödomstolen blir därmed första överklagandeinstans.
Slutligen föreslås ett särskilt råd med representanter för Boverket, Energimyndigheten, bostadsproducenterna och kommunerna. Rådet ska arbeta fram underlag för ställningstaganden till beslut om BBR:s innehåll. 
  © 2017 Jure AB