Prop. 2012/13:58 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd
   
 
Titel:Prop. 2012/13:58 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd
Utgivningsår:2012
Omfång:78 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213058
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:58
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att skollagen (2010:800) ändras så att barn som vistas i landet utan tillstånd ska ges i huvudsak samma rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer samt gymnasieskola och gymnasiesärskola som barn som är bosatta i landet. Rätten till utbildning inom grundskolan och motsvarande skolformer medför enligt förslaget inte skolplikt för sådana barn som vistas i landet utan tillstånd. Vidare föreslås i propositionen att vissa paragrafhänvisningar i skollagen samt i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) ska korrigeras.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.
 
  © 2017 Jure AB