Prop 2012/13:64 Utökad undervisningstid i matematik
   
 
Titel:Prop 2012/13:64 Utökad undervisningstid i matematik
Utgivningsår:2013
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213064
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:64
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås ändringar i skollagen (2010:800) som innebär att dels den minsta totala undervisningstiden i grundskolan och motsvarande skolformer, dels undervisningstiden i ämnet matematik i grundskolan, ska ökas med 120 timmar. Regeringen bedömer att den utökade undervisningstiden i grundsärskolan, specialskolan och sameskolan bör användas för ämnet matematik.

Vidare föreslås en ändring av grundskolans timplan som innebär att antalet undervisningstimmar i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska inte ska få minskas vid skolans val.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.
 
  © 2017 Jure AB