Prop 2012/13:65 Förkortad tid för styrelseledamöters personliga betalningsansvar
   
 
Titel:Prop 2012/13:65 Förkortad tid för styrelseledamöters personliga betalningsansvar
Utgivningsår:2013
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213065
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:65
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att det personliga betalningsansvar som ett aktiebolags företrädare och aktieägare i vissa situationer kan få för bolagets förpliktelser, inte ska kunna göras gällande lika länge som i dag.

Enligt förslaget måste talan om personligt betalningsansvar väckas inom tre år från förpliktelsens uppkomst, men får alltid väckas inom ett år från det att förpliktelsen senast skulle ha fullgjorts. Om talan inte väcks inom dessa tidsfrister, upphör det personliga betalningsansvaret för förpliktelsen.

Syftet med förslaget är att underlätta för företagare vars aktiebolag har gått i konkurs eller likvidation att återgå till att driva näringsverksamhet. På det sättet främjas entreprenörsanda och vilja att starta nya företag.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2013.
 
  © 2017 Jure AB