Prop. 2012/13:116 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet
   
 
Titel:Prop. 2012/13:116 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet
Utgivningsår:2013
Omfång:74 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213116
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:116
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
En ny myndighet för folkhälsofrågor bör bildas. De uppgifter som Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) ansvarar för bör övergå till den nya myndigheten. Till den nya myndigheten bör även föras Socialstyrelsens uppgifter inom områdena folk- och miljöhälsorapportering och inom ramen för miljömålsarbetet samt vissa av de uppgifter som Socialstyrelsen har i dag enligt miljöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) och andra författningar inom dessa områden.

Genom sammanslagningen förbättras förutsättningarna för ett mer effektivt kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet. Förändringen ger ökade förutsättningar att angripa folkhälsofrågorna samlat och integrerat och utveckla formerna för ett kunskapsstöd som leder till att effektiva och verksamhetsnära metoder får praktiskt genomslag hos ansvariga huvudmän.

Sammanslagningen kan även bidra till att Sverige på ett mer effektivt sätt kan delta i samarbetet inom EU och i det internationella samarbetet inom området.

Myndigheten bör bildas den 1 januari 2014. Förändringen innebär att FHI och SMI avvecklas och upphör den 31 december 2013.
 
  © 2017 Jure AB