Prop. 2012/13:144 Sjöfartsstödets inriktning
   
 
Titel:Prop. 2012/13:144 Sjöfartsstödets inriktning
Utgivningsår:2013
Omfång:10 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213144
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:144
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Ladda ner PDFI propositionen föreslås att det nuvarande sjöfartsstödets inriktning ändras till att kunna omfatta fler fartygskategorier än last- och passagerarfartyg som huvudsakligen går i utrikestrafik av betydelse för den svenska utrikeshandeln eller den svenska tjänsteexporten. Syftet är att åstadkomma bättre konkurrensvillkor för svensk sjöfartsnäring gentemot omvärlden genom att fler fartyg kan berättigas till sjöfartsstöd inom ramen för EU:s riktlinjer för statligt stöd till sjötransport. Riksdagens godkännande av förslaget innebär att regeringen, efter godkännande från Europeiska kommissionen, i förordningsform kan utforma de närmare villkoren för stödet.
 
  © 2017 Jure AB