Ds 2013:26 Viss kreditgivning till konsumenter
   
 
Titel:Ds 2013:26 Viss kreditgivning till konsumenter
Utgivningsår:2013
Omfång:88 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239414
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:26
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 157 SEK exkl. moms
Promemorians förslag syftar till att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning och därmed i möjligaste mån minska skuldsättningsproblematiken.

En ny lag om viss verksamhet med konsumentkrediter införs. Tillstånd kommer att krävas från Finansinspektionen för att bedriva sådan verksamhet. Genom att verksamheten blir tillståndspliktig kan Finansinspektionen kontrollera att det finansiella företaget följer alla författningar som reglererar företagets verksamhet. Om det finansiell företaget åsidosätter sina skyldigheter enligt någon författning som reglerar dess verksamhet kan Finansinpektionen ingripa. Om överträdelsen är allvarlig, kan företagets tillstånd återkallas. Vid allvarliga överträdelser, dock inte så allvarliga att tillståndet bör återkallas, ska Finansinpektionen ha möjlighet att besluta att företaget ska betala en sanktionsavgift. Syftet med sanktionsvgiften är att ge ett kraftfullare incitament till efterlevnad av reglerna än det nuvarande systemet med föreläggande om rättelse. Det nuvarande systemet enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet har visat sig inte vara tillräckligt för att avhålla vissa företag från lagöverträdelser.

Det införs även näringsrättsliga krav avseende kreditverksamheten i form av dels en skyldighet för företagen att dokumentera verksamheten så att kredithanteringen kan följas, dels ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om denna dokumentering.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
 
  © 2017 Jure AB