Prop. 2012/13:160 Nya regler för finansiella konglomerat och grupper
   
 
Titel:Prop. 2012/13:160 Nya regler för finansiella konglomerat och grupper
Utgivningsår:2013
Omfång:174 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213160
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2160
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 75 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen om särskild tillsyn över finansiella konglomera (konglomeratlagen), lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar (kapitaltäckningslagen) och försäkringsrörelselagen i syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (2011/89/EU) av den 16 november 2011 om ändring av direktiven 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG och 2009/138/EG vad gäller extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat (ändringsdirektivet).

Ett finansiellt konglomerat är en företagsgrupp som innehåller företag som driver verksamhet inom såväl försäkringssektorn som bank- och värdepapperssektorn. Regleringen av finansiella konglomerat omfattar mer övergripande en kontroll av konglomeratets finansiella ställning. Den ska ses mot bakgrund av att det under senare år har utvecklats allt fler företagsgrupper som innehåller företag från dessa sektorer. Om ett företag i en sådan grupp skulle få finansiella problem, kan det påverka inte bara andra företag inom samma sektor utan även sprida sig till företag inom den andra sektorn.

Ändringsdirektivet innehåller ett flertal mindre ändringar som syftar till att åtgärda brister som har identifierats vid tillsynen av finansiella konglomerat. Det är ett första steg i en större översyn.

I avvaktan på den större översynen har de ändringar som nu föreslås i princip begränsats till vad som är nödvändigt för att genomföra ändringsdirektivet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2013.
 
  © 2017 Jure AB