SOU 2013:48 Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet
   
 
Titel:SOU 2013:48 Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet
Utgivningsår:2013
Omfång:128 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239698
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:48
Ämnesord:Immaterialrätt , EU-rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms
Det nuvarande patentsystemet i EU består i huvudsak av de olika medlemsstaternas nationella rätt samt den europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC). Enligt konventionen beviljar det europeiska patentverket (EPO) europeiska patent,
men för att dessa ska få verkan i medlemsstaterna krävs i dag åtgärder från sökanden i form av översättning och/eller betalning av avgifter (s.k. validering). I Sverige gäller sedan tillträdet till den s.k. Londonöverenskommelsen att patentkraven, dvs. den del av patentet som bestämmer dess skyddsomfång, alltid ska översättas till svenska
och ges in till Patent- och registreringsverket, PRV. Om patentet har meddelats på tyska eller franska ska patentbeskrivningen ges in på svenska eller engelska.

Som ett resultat av ett fördjupat samarbete mellan 25 av EU:s medlemsstater kommer ett enhetligt patentskydd i EU att införas. Det sker genom två EU-förordningar, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd (patentförordningen) samt Rådets förordning (EU) nr 1260/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt
patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang översättningsförordningen).

När förordningarna börjar tillämpas ska ett europeiskt patent som beviljats av EPO kunna ges enhetlig verkan, dvs. få verkan i alla deltagande medlemsstater utan någon validering. Parallellt med det enhetliga patentskyddet inrättas en enhetlig
europeisk patentdomstol, som ska få exklusiv behörighet att avgöra vissa tvister om de europeiska patenten. Domstolsavtalet inrättas
genom ett mellanstatligt avtal.

Patentlagsutredningen har haft i uppdrag bl.a. att föreslå de författningsändringar som behövs till följd av införandet av det enhetliga patentskyddet i EU och inrättandet av den enhetliga europeiska
patentdomstolen.
 
  © 2017 Jure AB