Prop. 2012/13:163 Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
   
 
Titel:Prop. 2012/13:163 Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Utgivningsår:2013
Omfång:111 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:201213163
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:163
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås en ny lag om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Förslaget innebär att det införs ett tydligt rättsligt stöd för statliga universitet och högskolor att med den enskildes uttryckliga samtycke behandla personuppgifter i syfte att skapa underlag för olika forskningsprojekt om vad arv och miljö betyder för uppkomsten och utvecklingen av olika typer av sjukdomar och för människors hälsa i övrigt. Bestämmelserna i lagen innebär ett skydd för enskildas personliga integritet i den verksamheten.

I propositionen föreslås också en lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förslaget innebär bl.a. att det införs en ny bestämmelse om sekretess för uppgifter om enskildas personliga förhållanden i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register enligt den föreslagna lagen.

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 november 2013. I avvaktan på en av regeringen beslutad generell översyn av förutsättningarna för registerbaserad forskning föreslår regeringen att lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa ska vara tidsbegränsad och gälla till och med den 31 december 2015
 
  © 2017 Jure AB