SOU 2013:63 Verkställighet av utländska domar och beslut
– en ny Bryssel I-förordning m.m.
   
 
Titel:SOU 2013:63 Verkställighet av utländska domar och beslut – en ny Bryssel I-förordning m.m.
Utgivningsår:2013
Omfång:345 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240069
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:63
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt , EU-rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms
Utredningen har haft i uppdrag att analysera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (den nya Bryssel I-förordningen) och belysa likheter och skillnader i förhållande till rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (den ursprungliga Bryssel I-förordningen) och andra relevanta EU-förordningar på området.

Utredningen har undersökt vilka kompletterande författningsbestämmelser som behövs med anledning av den nya Bryssel I-förordningen och sett över frågan om ett generellt överflyttande av exekvaturprövningen från Svea hovrätt till tingsrätt.
 
  © 2017 Jure AB