Prop. 2013/14:7 Ändringar i statistiklagstiftningen
   
 
Titel:Prop. 2013/14:7 Ändringar i statistiklagstiftningen
Utgivningsår:2013
Omfång:34 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314007
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:7
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I denna proposition lämnas förslag till ändringar i lagen om den officiella statistiken. Ändringarna innebär bl.a. att kraven på statistikens kvalitet förtydligas. De viktigaste kvalitetskraven som ställs på den officiella statistiken ska framgå av lagen. Genom införandet av de nya reglerna fastslås de kvalitetskriterier som gäller för den europeiska statistiken och som i praktiken redan tillämpas av de statistikansvariga myndigheterna.

Vissa ändringar görs även i regleringen av vilka som är skyldiga att lämna uppgifter för den officiella statistiken, genom att det införs en uppgiftsskyldighet även för kommunalförbund. Vidare föreslås att det i lagen införs en skyldighet att lämna uppgifter för framställning av sådan europeisk statistik som en myndighet enligt en EU förordning ska ge in till Europeiska kommissionen. Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om uppgiftsskyldigheten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 december 2013.
 
  © 2017 Jure AB