Prop. 2013/14:120 Straffansvaret vid egenmäktighet med barn
   
 
Titel:Prop. 2013/14:120 Straffansvaret vid egenmäktighet med barn
Utgivningsår:2014
Omfång:22 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314120
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:120
Ämnesord:Familjerätt , Straffrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Straffansvaret för egenmäktighet med barn ser i dag olika ut beroende på om gärningsmannen är vårdnadshavare för barnet eller inte. Om någon som inte har del i vårdnaden olovligen för bort eller undanhåller ett barn från dess vårdnadshavare döms han eller hon för egenmäktighet med barn. Har gärningsmannen själv del i vårdnaden är ansvaret för brottet begränsat till olovliga bortföranden. Att en vårdnadshavare håller kvar ett barn på en plats dit barnet ursprungligen förts i samförstånd mellan vårdnadshavarna, eller dit barnet förts under en umgängesperiod, omfattas därför inte av straffansvaret. Enligt regeringen måste det dock anses så klandervärt att en vårdnadshavare undanhåller ett barn från den andra vårdnadshavaren att också det bör vara straffbart. I propositionen föreslås därför att straffansvaret för egenmäktighet med barn när gärningsmannen själv har del i vårdnaden utvidgas till att omfatta både olovliga bortföranden och olovliga undanhållanden av ett barn.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB